ISUZU TRUCKS ผลิต ตัวอย่างฟีดจำนวนมาก ครอบคลุม 2 เพลา 40m3 รถพ่วงอาหารสัตว์, 3 เพลา 55m3 รถพ่วงอาหารสัตว์ปีก, 60m3 และ 66m3 รถพ่วงขนส่งอาหารสัตว์.

รถพ่วงฟีดจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จำนวนมากหรือการผลิตอาหารดิบจากโรงงานอาหารสัตว์ไปยังฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์ปีก และผู้แปรรูปอาหารสัตว์

ในขณะเดียวกัน ยังสามารถใช้ในการขนส่งผงที่ไม่กัดกร่อนและวัสดุที่เป็นเม็ด เช่น ผงและปริมาณการหมุนเวียนของเมล็ดพืช